Positionering, avståndsbedömning

Grundkurs i positionering samt avståndsbedömning/uttag. Revision 1.03 2018-08-14 (Kingtiger45)

Inledning

I detta dokument kommer två ämnen gås igenom; egen positionering samt avståndsbedömning via grundläggande verktyg såsom kompass och kikare, samt hur man använder dem i Arma 3.

Syftet är att höja spelarens förmåga att positionsbestämma egen position utan GPS samt ta ut avstånd till olika mål och misstänkta punkter för att minska tiden till skott och höja träffsannolikheten med kända värden främst vad det gäller gruppens tunga understödsvapen som Ksp 58 och GRG M/86.

Det här dokumentet riktar sig främst mot personal i huvudbefattning såsom Gruppchefer, GRG skyttar/laddare samt Ksp 58 skyttar/laddare men kan användas av samtliga spelare för att öka egen förmåga.

Men innan vi kan ge in oss på olika funktioner måste vi först säkerställa att vi förstår oss på kartan i Arma3 och dess rutnät.

Grunder för karta

Kartan i Arma3 är ganska enkel och jag kommer inte gå igenom hur vägnät, vattendrag och byggnationer osv ser ut utan endast rutnät samt höjdkurvor.

Höjdkurvor

Höjdkurvor är linjer som på karta visar hur terrängen ser ut i verkligheten avseende höjd och genom att läsa höjdkurvornas form och avstånd kan man få en bild av hur t.ex en höjd eller svacka ser ut i verkligheten och om den kommer fungera för ens avsedda användning.

Det första man behöver få klart för sig är ekvidistansen, dvs hur många meter i höjd är det mellan linjerna. För att få reda på detta tittar man längst ner till höger där det står "CONTOUR INTERVAL 5m" i det här fallet, efter hand som du zoomar in på kartan kommer det här öka och minska så det gäller att titta nere i hörnet för att se det aktuella värdet.

Utöver höjdkurvorna finns det även så kallad stödlinjer vilket är röda linjer på kartan. Dessa finns till för att snabbare räkna höjden på en kulle, här i exemplet med 5 meter ekvidistans är det 25 meter mellan stödlinjerna, så istället för att räkna 5-10-15-20-25 meter vilket kommer bli pilligt och ta lång tid på en höjd som kanske är 250 meter hög så kan man hoppa mellan dom röda linjerna och räkna 25 – 50 – 75 meter istället vilket gör det snabbare att räkna höga höjder.

Dock får man här vara alert på att när man zoomar in/ut på kartan så kommer stödlinjernas avstånd ändras efterhand som ekvidistansen ändras. När man är max inzoomad och därmed får 1 meter ekvidistans är det bara 5 meter mellan stödlinjerna.

Rutnät

Rutnätet är raka linjer som går vågrätt och lodrätt på kartan med siffror ute på kanterna av kartan. Siffrorna ger tillsammans en position som anges utefter MGRS fast i spelet väldigt förkortat då vi bara använder sista 6-8 siffrorna. När kartan är inzoomad enligt bilden nedanför är avståndet 100m mellan linjerna, i utzoomat läge är det 1000m, dvs 1km mellan linjerna.

Det viktiga när man använder rutnätet är minnesramsan "Först in i hissen innan man kan åka uppåt". Dvs man läser siffrorna först vänster till höger sedan tar man siffrorna nedifrån och uppåt.

Exempel: tankstationen befinner sig i 134087, först har vi gått in i hissen, dvs läst från vänster till höger, vilket är dom lodrätta linjerna och fått 134, sedan har vi åkt upp i hissen, dvs läst nedifrån och upp vilket är dom vågrätta linjerna och fått 087, tillsammans blir dom 134087. Nu har vi 6-siffrig precision men vi kan även få 8-siffrig precision genom att dela upp rutorna i ännu mindre rutor.

Tex befinner sig ett föremål i mitten mellan två linjer är den på 0.5 till nästa linje. Tankstationen om vi använder 8-siffrig befinner sig på 13400875. Vi har nu fått ännu högre precision på platsbestämmandet genom att lägga på en siffra.

Egen positionering

Det finns i huvudsak tre metoder för att bestämma egen position:

 • GPS

  • Global Positioning System, ett program som via olika sateliters position triangulerar åt dig och visar en plats i världen via rutnät, i vårt fall MGRS "Military Grid Reference System" som ger oss en position på kartan. I Arma3 kan den även visa vår position på kartan i realtid om man aktiverar funktionen i scroll-down menyn.

 • Triangulering med kompass

  • Att med hjälp av en kompass ta reda på sin position genom att ta ut riktning mot 2 eller fler (helst 3) kända punkter på kartan, där linjerna från dessa 3 platser möts är ens position.

 • Terrängbedömning

  • Att få ut sin position genom att titta i terrängen och jämnföra mot kartan, använda skog, vägnät/vattendrag, byggnader och höjdkurvor för att bestämma sin position.

Den ena metoden utesluter inte den andra, utan ofta kan man komplettera dom olika metoderna med varandra för att få ut säkrare positionsunderlag, tex GPS var du är, kompassrikning och terrängbedömning för att få en position på fiendens plats på kartan.

GPS

GPS i Arma aktiveras genom att första ha en i inventories, därefter använd scrollhjulet och välj "Right panel next" och då får man upp en ruta i 3D världen i nedre högra hörnet som är en minibild av karta som visar ca 200x200m samt din position med blå markering. På ovandelen av GPS rutan finns det text som visar, från vänster till höger: tid, riktning du tittar mot i grader samt 6-siffrig position i textformat.

Går man in i kartan får man upp en ny version av GPS:en som visar din position med stora bokstäver och ovanför det till vänster visar riktning du tittar i i grader och till höger höjden du befinner dig på.

Slutsatsen är att bära en GPS med sig är väldigt användbart för att hitta sin egen position i realtid och borde vara ens förstahandsalternativ då det är betydligt snabbare och precisare än manuell positionering. Dock ska man aldrig ta en GPS för given då den kan förloras eller ej tilldelas, eller ännu värre – störs ut.

Därför är det väldigt viktigt att kunna hitta sin egen position med hjälp av en karta och kompass som vi går igenom här nedan.

Triangulering med kompass

Innan vi kan gå in på själva trianguleringen måste vi gå igenom grunder på själva kompassen samt mils/streck vs grader.

Grunder kompass (Map tools)

För att kunna använda kompassen i Arma3 behöver man ha "Map tools" i inventories, öppna kartan, self interact och välja "map tools" -> "Show map tools" (Skillnaden på large och small map tools är just storleken på kompassen man får).

Nedanför oss ser vi en kompass som har 4 bra funktioner:

 • Lång linjal som sträcker sig ut till 3km när kartan är utzoomad.

 • Mindre men mer detaljerad 1km ruta som går både sidleds och höjd upp till 10, dvs vi kan dela upp våra rutor i mindre beståndsdelar.

 • En kompassros som kan vridas vänster/höger genom att hålla nere ALT + Vänster musknapp

 • Samt en röd linje med cirkel i genomgående mitt som allt roterar runt

Mils/Streck vs Grader

Den observante ser nu att det finns två olika siffer-värden, en yttre och en innre. Den inre visar grader, där 360 grader är ett helt varv medans den yttre visar Mils/Streck, där 6400 mils/streck är ett varv.

Grader duger fint för orientering, men behöver man lite precision behöver man använda Mils/streck. Skillnaden är ganska stor på lite längre avstånd så streck är att föredra för mer detaljerade värden.

Triangulering

Nu kommer vi äntligen till trianguleringen. Att triangulera betyder på enkel svenska att med hjälp av kända punkter hitta sin egen position genom att ta ut riktning och rita in dessa på en karta, efter minst två riktningar kommer man få två linjer som korsas och man befinner sig där linjerna möts. Ju fler mätvärden man tar ju exaktare blir ens position, minst 3 riktning är önskbara för att vara säker på sin plats på kartan.

Vi kan här och nu smyga in ett nytt ord som kommer återkomma om man vill leda indirekt eld i framtiden, "O-riktning" som betyder observationsriktning. Dvs varthän du tittar mot ett mål i streck mätta. Snabbt exempel är att om du står i tittar på en fiende rakt söder om dig har du O-riktning 3200 (hälften av 6400 som är ett varv på kompassrosen).

Så vad behöver man för triangulering? - En kompass och en karta och något att dra streck med. Samtliga saker har vi tillgängliga till oss i Arma3 med ACE

Steg 1: I 3D världen håll inne "K" för att få upp syftkompassen. Hitta punkter som logiskt sett borde finnas på kartan, såsom master, antenner, broar, byggnader som sticker ut, vägar som har definierbar form osv. Ta sedan ut riktning till minst 3 sådana punkter. I mitt exempel har jag hittat vindkvarnar, en cistern, samt en väg som gör en skarp L böj, totalt 3 punkter.

Steg 2: Öppna upp kompassen och riktar in mot dom olika punkter vi har tagit ut och skriv ner värdena du får: Vindkvarnen: 4720 Cisternen: 6120 L-böjen: 0380

Steg 3: Öppna upp kartan, ta fram MAP TOOLS och vrid kompassen utifrån värdena du får, tex först cisternen med 6120mils/streck.

Lägg kanten på kompassen vid cisternen märkt på kartan och dra en linje längs med kompassens kant genom att hålla nere "CTRL + vänster musknapp" och släpp när du är klar. Du har nu ett värde inmatat, nu kör du vidare på dom andra vi har och till slut har vi den här bilden framför oss:

Med 3 streck har vi nu en ganska bra fix på vår position. Men den observante ser att vi inte har ett perfekt kryss utan att det har blivit liten av en triangel med osäkerhet i mitten. Detta visar att man helst ska ha stort bredd mellan dom olika referenspunkterna för att få bra värde i positioneringen, här nedan kan vi se facit:

Slutsats är att triangulering inte är 100% exakt men bra nog för att kunna avge en 8-siffrig MGRS kordinat och med lite träning blir man både snabb och träffsäker på att positionera sig utan GPS.

Terrängbedömning

Det vanligaste navigationen för fordon som tex inte kan använda handburen GPS pga magnetismen är att navigera/positionera sig utifrån terrängbedömning. Detta kräver träning och erfarenhet, så passa på att träna detta så fort tillfälle ges.

Vad man helt enkelt gör att läsa terrängen utifrån vad man ser och försöker överföra det på kartan. Saker att hålla ögonen öppna på är uppenbara saker som syns på kartan som vägar, hus, bäckar, broar, stenformationer, kyrkor, master osv och försök lokalisera det på kartan. Håll även koll på var du var senast så blir det lättare att hitta sin positon.

-"jag har följt den här vitvägen någon kilometer och här är en skarp böj precis bredvid en dunge, och lite längre upp på vägen kan jag se en bro, jag är här på kartan"

Förutom dom uppenbara referenser jag nämnde ovan kan man även använda sig av höjdkurvor som komplement, tex har man precis gått uppför en väldigt skarp backe kommer höjdkurvorna ligga väldigt tätt tillsammans på kartan, vilket kan hjälpa till att lokalisera sin position längs kanske en väg som är utan andra uppenbara landmärken.

Det finns inte så mycket mer att skriva om terrängbedömning utan det är som sagt en erfarenhetsvärde att bli duktig på, så ut och träna med dig!

Ju fler funktioner ju bättre

I det här kapitlet har vi gått igenom olika metoder var för sig, men viktigt att tänka på är att kombinera dessa metoder för att göra det enklare att orientera sig. Till exempel under en terrängbedömning kan det vara enkelt att bekräfta med hjälp av kompassen. Till exempel:

-"jag ser en vägkrök med en kyrka, den borde ligga i sydväst" Och du tar upp kompassen och får helt rätt ut en sydvästlig riktning på kompassen som bekräftelse på vad din terränganalys gav dig för plats.

Behöver man identifiera fiendens position på kartan kan det vara skönt att ha en GPS som visar sin egen position, plotta ut det på kartan med en punkt, sen tar du upp kompassen och får en O-riktning som du tar ut på kartan sen terrängbedömmer du avståndet till målet.

Till exempel längs med o-riktningen på kartan så står fienden på vår sida av en dunge, hittar du en dunge längs med din o-riktning på kartan så är det hög sannolikhet att det är där fienden är.

Ju fler verktyg du använder tillsammans ju lättare och snabbare blir det att positonera dig själv eller fiendens positioner!

Avståndsbedömning

När det kommer till avståndsbedömning, -förutom att bara uppskatta avståndet med egna ögon, så finns det tre metoder som går att använda i Arma 3

 • Avståndsmätare

  • Finns både handburna och i fordon, skjuter ut en laser som ger avstånd till objektet ner i enskilda meter. Väldigt bra och snabb funktion för att få ut avstånd till mål.

 • Kartan och linjal/kompass

  • Genom att veta sin egen position och målets/objektets position på kartan helt enkelt mäta med kompass och få ut avståndet. Man kan även använda rutnätet för att få en snabb uträkning på avstånd

 • MAS-formeln

  • En enkel formel där man använder två kända värden för att räkna ut den tredje, i det här fallet avstånd. Här måste man dock ha en kompass eller något annat verktyg som kan ge en mils och en förmåga att räkna.

Avståndsmätare

Avståndsmätare är väldigt bra att använda då dom ger värden ner på enskilda metern och finns i alla bättre skyttefordon/stridsvagnar samt handburna enheter. Glöm dock inte att dom handburna enheterna behöver egna batterier för att fungera.

Jag kommer inte gå in något djupare på hur dessa används då dom inte är komplicerade, skjut laser och läs resultatet helt enkelt.

Dock finns dom inte i överflöd utan varje soldat behöver kunna ta ut avstånd utan avståndsmätare.

Kartan samt linjal/kompass

Avståndsbedömning kan i sin grovaste form göras direkt på kartan via rutnätet. Som vi har gått igenom tidigare så i utzoomat läge är varje ruta 1x1km och när man börjar zooma in löses det upp till 100x100m rutor. Dvs om fienden är 4 rutor bort är dom grovt räknat 400m ut och ibland behöver man inte mer exaktare position än så.

Ett annat alternativ är att använda kompassen för att mäta ut avstånd mellan två kända punkter enligt bilden nedan, här har jag lagt nollan på kompassens mätsida på fienden och räknar ut 360 meter från fienden till min position. Den här metoden är väldigt snabb och lätt att använda och alla som använder understödsvapen bör använda den här metoden för att snabbt få ut avstånd till kända punkter där fienden kan uppträda för att snabbare få träff i målen när man öppnar eld.

MAS-formeln

Nästa metod för att bestämma avstånd utan karta är med en kikare som har streckplatta, fiendekunskap och enkel matematik.

M = Målets bredd i meter A = Avståndet i kilometer (så 700m = 0.7km) S = Streck (som du får genom till exempel kikarens streckplatta)

Formeln är M = A * S eller förenklat enligt bilden nedan, man håller för det man vill veta så får man vilken formel man ska räkna.

Exempel nedan: Målet i kikaren är 24 streck bred enligt streckplattan i kikaren, samtidigt vet vi att en BMP-2 är 6.7m (flesta pansarskyttefordon är 7m långa och 3m breda). Vad vi vill ha ut är Avståndet till målet (i Km), så M (målets bredd), 6.7 delat på Streck, 24 är lika med 0.279, dvs 280m är det till målet i det här exemplet. Så formeln i det här fallet är 6.7 / 24 = 0,279 i Km.

Ett problem med MAS-formeln är att den kräver nästan att fordonet är vinkelrätt från dig. Står fordonet snett vinklat mot dig är det svårt att räkna hur brett fordonet är i kikaren. Tipset där är att räkna på höjden istället om det går.

MAS-formel och kikare fungerar bra ut till iaf 1000m, efter det börjar det bli svårt att räkna hur många streck ett mål är utan att det blir för mycket differanser i uträkningen.

Avslutning

Vi har nu gått igenom ett antal tekniker för att positionera egen och fientlig plats samt avståndsbedömning. Syftet som tidigare nämnts är att höja träffsannolikheten på första skottet. Detta gäller då främst PV-vapen såsom Granatgevär och pansarskott som behöver korrekta mätavstånd för att kunna få träffar över 150m.

Jag vill slå ett slag för MTB, Måltillgänglighetsbedömning, långt ord men väldigt bra att använda. Vad det är i princip att du tittar i terrängen och kartan och räknar ut avstånd och om du hinner bekämpa fordon tex som rör sig i olika hastigheter. Jag tänker inte gå igenom MTB fördjupat utan det minimum man som understödsskytt borde göra så fort man stannar på en plats längre än 5 minuter

Tanken med UPM är att dom ska vara enkla att urskilja i dager och mörker och lätta att referera till när striden smäller. Man måste i gruppen ha samma UPM:er så alla talar samma språk.

Efter att ha bestämt mig för mina UPM:er tar jag först reda på min egen plats och därefter via o-riktning och terrängbedömning markerar jag ut platserna på kartan, därefter tar jag kompassen och mäter ut avstånden tills det ser ut såhär:

Nu kan jag snabbt få upp avståndet till olika mål, ställa in siktet på rätt avstånd och enklare träffa med mitt första skott i målet och därigenom rädda min grupp från en hemsk död.